กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและศาสนาฯ
นางกนกวรรณ สุทนต์

นางกนกวรรณ สุทนต์

นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุธีรา มีเดช

นางสาวสุธีรา มีเดช

ครู คศ.1
นางอรวรรณ มณเฑียร

นางอรวรรณ มณเฑียร

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก