กองสวัสดิการสังคม

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.อัญชิษฐา เสมอภาค

น.ส.อัญชิษฐา เสมอภาค

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพรรณนารายณ์ ตันวัฒนะ

นางสาวพรรณนารายณ์ ตันวัฒนะ

พนักงานจ้างเหมา