ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี