รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี