ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี