ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายคันคลองกลางทุ่งจากบ้านนางประภัสสร คาบิเนส ไปคลองหลังสภ.ท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายคันคลองกลางทุ่งจากบ้านนางประภัสสร คาบิเนส ไปคลองหลังสภ.ท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 และยื่นข้อเสนอด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย