สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง