สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง