สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง