แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ