รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน