รายงานผลการดำเนินงามตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน