มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง