รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงขอรายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ตามเอกสารแนบท้าย