นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล