การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย