รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัตคิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงขอรายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย