กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล