สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย