แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คำสั่ง/ประกาศ