ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คำสั่ง/ประกาศ