นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้ปฏิบัติตามแนวทาง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย