นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแแบบธรรมภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว จึงประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน