มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ได้ตระหนักและให้ความสำคัยกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครับ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย