มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปตาหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย