หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ