การนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ สอดคล้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จึงกำหนดมาตราการ ตามเอกสารแนบท้าย