มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและควาาตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร