กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่องให้ปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy  อย่างเคร่งครัดทุกคน