ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตที่1 (หมู่ที่ 1) แทนสมาชิกสภาท่านเดิมที่ได้เสียชีวิตไป

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา15.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตที่1 (หมู่ที่ 1) แทนสมาชิกสภาท่านเดิมที่ได้เสียชีวิตไป แก่คณะทำงานการเลือกตั้ง  โดยมอบนโยบายให้คณะทำงานดำเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด