มอบประกาศนียบัตร “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ” ประเภทบุคคลทั่วไปในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบประกาศนียบัตร “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ” ประเภทบุคคลทั่วไปในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ ซึ่งได้แก่ นางบุญนาค เพ็ชรพราว และประเภทบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ ซึ่งได้แก่ นางเบญญ์ชญาธ์ ขอพึ่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีให้ยึดถือปฏิบัติดำรงสืบต่อไป