กิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)”

กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นาย อรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดกิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)” ร่วมกับศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลพรหมมาสตร์ ให้กับเด็กและผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านคอรัปชั่นตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าหาญ เสียสละ ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่ได้ผลดีที่สุดอีกแนวทางหนึ่ง