แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท เพื่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาดปราศจากการทุจิตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน สานต่อปณิภาณโครงการสังคมไม่ทนต่อการทุจริตของทุกภาคส่วน