การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมอบต.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญบ้าน กำนัน และตัวแทนอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยแผนพัฒนาหมุ่บ้านเป้นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการ ร่วมกันคิดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านในทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไปลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านโคกดอกไม้ หมู่ที่ 2 บ้านหาดทราย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์หัวช้าง หมู่ที่ 4 บ้านสระเสวย หมู่ที่ 5 บ้านสามเรือน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสะตือใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านต้นสะตือเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้าม