แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท เพื่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาดปราศจากการทุจิตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน สานต่อปณิภาณโครงการสังคมไม่ทนต่อการทุจริตของทุกภาคส่วน