ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2564 และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยในภาชนะหรือที่ทางราชการจัดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย