จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ งานกิจการสภา

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตึ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์” ขึ้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีราละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง