ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ งานกิจการสภา

ด้วยคณะรัฐมานตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง