ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ

ตามที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาตรา 35 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ไดดำเนินการดาวน์โหบดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย