ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปี 2565 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาาีภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย