ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจังหวัดลพบุรี ว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกาเรหมืองแร่ จะดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) นั้น คณะกรรมการฯ จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกระบวนการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง