รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยได้ดำเนินการประเมินฯ ทุกหน่วยงานและเป็นประจำทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้รับทราบผลคะแนนประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายนี้