รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานผลการประเมินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้