ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มีประชาชนตำบลพรหมมาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากการเผา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมกันไม่เผา ขยะ หญ้า วัชพืช หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ความผิดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่ อบต.พรหมมาสตร์ 036-420260