การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยขอให้กรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่