การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้