่การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลพรหมมาสตร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 และนายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย