แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA

คำสั่ง/ประกาศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินฯ ขอองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย