แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่ง/ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง