มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นการตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส จึงจัดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย